Posted on

X にする as “decide on X”

X にする as “decide on X”

Example(s):

チキンカツにします
Chicken katsu ni shimasu.
(I decide on the chicken katsu.)

遅いですからその解決は明日にしましょう
Osoi desukara, sono kaiketsu wa ashita ni shimashou.
(It’s getting late so let’s figure out the solution tomorrow.)